سرور اختصاصی

DS XL

۸۰۰,۰۰۰ ت / ماه

 • Dual Xeon 5640
 • 2.4 GHz
 • 96 GB RAM
 • 2x 2 TB SATA3 6 Gb/s
 • 5000 GB BW
 • 1 IP Address

DS XL

۷۰۰,۰۰۰ ت / ماه

 • Dual Xeon 5640
 • 2.4 GHz
 • 64 GB RAM
 • 2x 2 TB SATA3 6 Gb/s
 • 5000 GB BW
 • 1 IP Address