میزبانی فضای دانلود

استارتر

25,000

10 GB Disk Space
20 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

برنزی

50,000

25 GB Disk Space
50 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

نقره ای

75,000

50 GB Disk Space
100 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

طلایی

100,000

100 GB Disk Space
200 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate


تیتانیوم

200,000

250 GB Disk Space
300 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

پلاتینیوم

300,000

500 GB Disk Space
400 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

الماس

400,000

1000 GB Disk Space
500 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید