میزبانی وب استاندارد

استارتر

۵۰,۰۰۰ ت/ سال

 • فضای وب 100MB
 • پهنای باند 2GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۱ پایگاه داده
 • ۲ آدرس ایمیل

برنزی

۸۰,۰۰۰ ت/ سال

 • فضای وب 250MB
 • پهنای باند 5GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۲ پایگاه داده
 • ۵ آدرس ایمیل

نقره ای

۱۴۰,۰۰۰ ت/ سال

 • فضای وب 500MB
 • پهنای باند 10GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۵ پایگاه داده
 • ۱۰ آدرس ایمیل

طلایی

۲۲۰۰,۰۰۰ ت/ سال

 • فضای وب 1000MB
 • پهنای باند 20GB
 • کنترل پنل کنترل پنل cPanel
 • SSL رایگان (httpS)
 • ۱۰ پایگاه داده
 • ۲۰ آدرس ایمیل