گواهینامه SSL

اِس اِس اِل DV

SSL فقط برای دامین های بین المللی

119,000

Secure Single Domain
www and non-www

اِس اِس اِل WiledCard

SSL برای دامین و ساب دامین بین المللی

720,000

Secure Single Domain
Secure Subdomains
www and non-www

Cerum SSL

SSL برای دامین های IR

210,000

Secure Single Domain
www and non-www

Cerum WiledCard

SSL برای دامین های IR ساب دامین

1220,000

Secure Single Domain
Secure Sub-Domains
www and non-www


Cerum Green SSL

SSL شرکتی با رنگ سبز

2100,000

Secure Single Domain
www and non-www
Green Address bar

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید