سرور اختصاصی آمریکا

XL 1

1,112,500

Core i5 4570 or better
16GB DDR3 RAM
1TB 7.2K RPM SATA
10000GB Data Transfer
1Gbps Connection
5 Usable IP Addresses

XL 2

1,175,000

Xeon E3-1230 or better
32GB DDR3 RAM
1TB 7.2K RPM SATA
10000GB Data Transfer
1Gbps Connection
5 Usable IP Addresses

XL 3

2,737,500

Dual Xeon E5-2620 (12x2GHz)
32GB DDR3 ECC Registered
2 x 1TB 7.2K Raid-1
10000GB Data Transfer
1Gbps Connection
13 Usable IP Addresses

XL 4

5,362,500

Dual Xeon E5-2660 (16x2.2GHz)
64GB DDR3 ECC Registered
2 x 300GB 15K Raid-1
10000GB Data Transfer
1Gbps Connection
13 Usable IP Addresses


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید