نمایندگی میزبانی وب آلمان

Starter

80,100

5 GB Disk Space
50 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
5 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Bronze

133,500

10 GB Disk Space
100 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
10 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Silver

226,950

20 GB Disk Space
200 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
20 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Gold

333,750

40 GB Disk Space
400 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
40 cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled


Titanium

400,500

50 GB Disk Space
500 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Platinum

667,500

100 GB Disk Space
750 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

Diamond

1,068,000

200 GB Disk Space
1,000 GB Bandwidth
WHM/cPanel Control panel
Unlimited cPanel Accounts
Private Name Servers
Overselling Enabled

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید