قیمت ها به روز هستند ، با خیال راحت سفارش دهید.
لایسنس های روت شده
تعرفه های خرید لایسنس های روت شده


cPanel/WHM - VPS License
( VPS License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of cPanel/WHM
 •   Normal Updates from cPanel.net
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
283,170 هزینه صدور

28,300


cPanel/WHM - Dedicated License
( Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of cPanel/WHM
 •   Normal Updates from cPanel.net
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
566,340 هزینه صدور

56,590


Directadmin - Standard
( VPS & Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Directadmin
 •   Normal Updates from Directadmin.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

28,300


Web Host Edition - VPS License
( Web Host Edition - VPS License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Plesk
 •   Normal Updates from Plesk.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

56,590


Web Host Edition - Dedicated License
Web Host Edition - Dedicated License
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Plesk
 •   Normal Updates from Plesk.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
283,170 هزینه صدور

62,880


Cloudlinux
( VPS & Dedicated License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version of Cloudlinux
 •   Normal Updates from Cloudlinux.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
283,170 هزینه صدور

56,590


Litespeed - Web Host Professional
( Web Host Professional )
 •   2 Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from Litespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
283,170 هزینه صدور

56,590


Litespeed - Web Host Enterprise
( Web Host Enterprise )
 •   4 Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from ِLitespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
283,170 هزینه صدور

132,260


Litespeed - Web Host Elite
( Web Host Elite )
 •   Unlimited Workers
 •   Unlimited RAM
 •   Normal Updates from ِLitespeed.com
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
283,170 هزینه صدور

158,670


Imunify360 - Unlimited
( Imunify360 - Unlimited )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version Imunify360
 •   Normal Updates from ِImunify360
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

56,590


Virtualizor - Unlimited
( Virtualizor - Unlimited )
 •   Unlimited VPS
 •   Latest Version Virtualizor
 •   Normal Updates from ِVirtualizor
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
214,840 هزینه صدور

56,590


SolusVM - Master License
( Virtualizor - Unlimited )
 •   Unlimited VPS
 •   Latest Version SolusVM
 •   Normal Updates from ِSolusVM
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
56,590 هزینه صدور

56,590


JetBackup License
( JetBackup License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version JetBackup
 •   Normal Updates from ِJetBackup
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

28,300


KernelCare License
( KernelCare License )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version KernelCare
 •   Normal Updates from ِKernelCare
 •   We Support You 24 / 7
 •   You can Return back to Official License
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

28,300


WHMCS - Business
( WHMCS - Business )
 •   Unlimited Clients
 •   Latest Version WHMCS
 •   Show Verified on whmcs.com
 •   Verifying will takes 24hrs **
 •   We Support You 24 / 7
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

56,590


CPNginx - cPanel Nginx Plugin
( cPanel Nginx Plugin )
 •   Unlimited Clients
 •   Latest Version CPNginx
 •   Show Verified on CP Nginx
 •   Verifying will takes 24hrs **
 •   We Support You 24 / 7
 •   Free Installation
62,880 هزینه صدور

56,590


SitePad Website Builder
( SitePad Website Builder )
 •   Integration with many Control Panels
 •   Latest Version SitePAD
 •   One Click Publish and Easy to Use Editor
 •   400+ Response Themes
 •   40+ Widgets
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

28,300


WHMreseller
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version WHMreseller
 •   Alpha/Master Reseller
 •   The first & original multi-reseller plugin
 •   Reasonably priced
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

28,300


DAreseller
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version DAreseller
 •   Alpha/Master Reseller
 •   The first & original multi-reseller plugin
 •   Reasonably priced
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

28,300


WHMSonic Radio Control
( WHMSonic Radio Control )
 •   Unlimited Accounts
 •   Latest Version WHMSonic
 •   HD Radio Support
 •   Tight cPanel Integration
 •   Supports 8 Languages and much much more
 •   Free Installation
فعال سازی رایگان

28,300پشتیبانی ایکس هاستینگ پشتیبانی ۲۴ ساعته! سوالتان را با ما مطرح کنید.