میزبانی وب اختصاصی ایران

شخصی

میزبانی وب اختصاصی - شخصی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

100,000

5 GB Disk Space
100 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

شرکتی

میزبانی وب اختصاصی - شرکتی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

180,000

10 GB Disk Space
200 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

سازمانی

میزبانی وب اختصاصی - سازمانی
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

350,000

25 GB Disk Space
500 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate

حرفه ای

میزبانی وب اختصاصی - حرفه ای
دسترسی به منابع دوبرابری نسبت به میزبانی وب استاندارد

500,000

50 GB Disk Space
1,000 GB Bandwidth
cPanel Control Panel
Unlimited Domain Hosting
Unlimited Email Accounts
Unlimited MySql DataBase
Free SSL Certificate


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید