سرور اختصاصی ایران

DS 1

1,500,000

2 x X5650
64 GB RAM
1TB SSD + 1 TB Sata
Unlimited Data Transfer

DS 2

2,000,000

2 x X5650
96 GB RAM
2x1TB SSD + 2TB Sata
Unlimited Data Transfer

DS 3

2,700,000

2x E5-2660
128 GB RAM
1TB SSD + 1TB Sata
Unlimited Data Transfer

DS 4

3,800,000

2 x E5-2690
240 GB RAM
250GB SSD + 3x1TB SSD
Unlimited Data Transfer


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید