سرور اختصاصی

DS 1

Intel Core i3
8 GB RAM
1TB HDD
1000 GB Monthly Data Transfer

400000

DS 2

Intel Core i5
8 GB RAM
1TB HDD
2000 GB Monthly Data Transfer

525000

DS 3

Intel Xeon E3-1220
8 GB RAM
1TB HDD
3000 GB Monthly Data Transfer

650000

DS 4

Intel Xeon E3-1230
16 GB RAM
2x1TB HDD
4000 GB Monthly Data Transfer

890000DS 5

Intel Xeon E5-2670
24 GB RAM
2x1TB HDD + 120GB SSD
4000 GB Monthly Data Transfer

1200000

DS 6

2 x Intel Xeon
24 GB RAM
2x600 GB SAS 10K
5000 GB Monthly Data Transfer

1600000

DS 7

2 x Intel Xeon X5650
72 GB RAM ECC Registered
4x1 TB HDD
5000 GB Monthly Data Transfer

2000000

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید