سرور مجازی KVM

KVM VPS 1

45,000

1 vCpu(s) x 2.67GHz
1 GB DDR4 RAM
15 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

KVM VPS 2

70,000

2 vCpu(s) x 2.67GHz
2 GB DDR4 RAM
25 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

KVM VPS 3

130,000

3 vCpu(s) x 2.67GHz
4 GB DDR4 RAM
50 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

KVM VPS 4

220,000

4 vCpu(s) x 2.67GHz
8 GB DDR4 RAM
100 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address


KVM 2-7

180,000

2 vCpu(s) x 2.67GHz
7 GB DDR4 RAM
50 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

KVM 2-15

350,000

4 vCpu(s) x 2.67GHz
15 GB DDR4 RAM
100 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

KVM 2-30

600,000

6 vCpu(s) x 2.67GHz
30 GB DDR4 RAM
200 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

KVM 2-60

1,000,000

8 vCpu(s) x 2.67GHz
60 GB DDR4 RAM
400 GB SATA3 6Gbps
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید