سرور مجازی فنلاند با هارد NVMe

VPS NVMe 1

79,000

1 vCpu(s)
1 GB DDR4 RAM
15 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

VPS NVMe 2

110,600

2 vCpu(s)
2 GB DDR4 RAM
25 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

VPS NVMe 3

173,800

3 vCpu(s)
4 GB DDR4 RAM
50 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

VPS NVMe 4

316,000

4 vCpu(s)
8 GB DDR4 RAM
100 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address


NVMe 2-7

252,800

2 vCpu(s)
7 GB DDR4 RAM
50 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

NVMe 2-15

505,600

4 vCpu(s)
15 GB DDR4 RAM
100 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

NVMe 2-30

948,000

6 vCpu(s)
30 GB DDR4 RAM
200 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

NVMe 2-60

1,738,000

8 vCpu(s)
60 GB DDR4 RAM
400 GB NVMe Enterprise
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید