سرور مجازی آمریکا

VPS S SSD

338,440

+ 282,190 تومان هزینه تنظیم
4 vCpu(s)
8 GB DDR4 RAM
100 GB SSD
40TB Bandwidth
200Mbit/s Connection

VPS M SSD

620,620

+ 282,190 تومان هزینه تنظیم
6 vCpu(s)
16 GB DDR4 RAM
400 GB SSD
40TB Bandwidth
400Mbit/s Connection

VPS L SSD

1,015,310

+ 282,190 تومان هزینه تنظیم
8 vCpu(s)
30 GB DDR4 RAM
800 GB SSD
60TB Bandwidth
600Mbit/s Connection

VPS XL SSD

1,861,240

+ 282,190 تومان هزینه تنظیم
10 vCpu(s)
60 GB DDR4 RAM
1600 GB SSD
200TB Bandwidth
1Gbit/s Connection


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید