سرور مجازی آمریکا

VPS S SSD

257,040

+ 214,320 تومان هزینه تنظیم
4 vCpu(s)
8 GB DDR4 RAM
100 GB SSD
40TB Bandwidth
200Mbit/s Connection

VPS M SSD

471,360

+ 214,320 تومان هزینه تنظیم
6 vCpu(s)
16 GB DDR4 RAM
400 GB SSD
40TB Bandwidth
400Mbit/s Connection

VPS L SSD

771,120

+ 214,320 تومان هزینه تنظیم
8 vCpu(s)
30 GB DDR4 RAM
800 GB SSD
60TB Bandwidth
600Mbit/s Connection

VPS XL SSD

1,413,600

+ 214,320 تومان هزینه تنظیم
10 vCpu(s)
60 GB DDR4 RAM
1600 GB SSD
200TB Bandwidth
1Gbit/s Connection


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید