سرور اختصاصی اروپا

HO 1

1,435,590

+ 1,435,590 تومان هزینه تنظیم
Core i7-6700 Quad-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 4TB SATA OR 2 x 512 NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 2

1,435,590

+ 1,435,590 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 2TB SATA OR 2 x 512 NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 3

2,171,870

+ 2,171,870 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
64GB DDR4 RAM
2 x 8TB SATA OR 2 x 1TB NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses

HO 4

3,275,970

+ 2,171,870 تومان هزینه تنظیم
AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core
128GB DDR4 RAM ECC
2 x 8TB SATA OR 2 x 1TB NVMe
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 Usable IP Addresses


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید