سرور مجازی - هارد NVMe

VPS SSD 1

70,000

1 vCpu(s) x 2.67GHz
1 GB DDR4 RAM
15 GB NVMe-SSD
200 GB Monthly Data Transfer

VPS SSD 2

120,000

2 vCpu(s) x 2.67GHz
2 GB DDR4 RAM
25 GB NVMe-SSD
300 GB Monthly Data Transfer

VPS SSD 3

180,000

3 vCpu(s) x 2.67GHz
4 GB DDR4 RAM
50 GB NVMe-SSD
400 GB Monthly Data Transfer

VPS SSD 4

250,000

4 vCpu(s) x 2.67GHz
8 GB DDR4 RAM
100 GB NVMe-SSD
500 GB Monthly Data Transfer


SSD 2-7

200,000

2 vCpu(s) x 2.67GHz
7 GB DDR4 RAM
50 GB NVMe-SSD
250 GB Monthly Data Transfer

SSD 2-15

370,000

4 vCpu(s) x 2.67GHz
15 GB DDR4 RAM
100 GB NVMe-SSD
500 GB Monthly Data Transfer

SSD 2-30

700,000

6 vCpu(s) x 2.67GHz
30 GB DDR4 RAM
200 GB NVMe-SSD
1000 GB Monthly Data Transfer

SSD 2-60

1300,000

8 vCpu(s) x 2.67GHz
60 GB DDR4 RAM
400 GB NVMe-SSD
2000 GB Monthly Data Transfer


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید