سرور مجازی - ذخیره سازی

Storage VPS 1

100000

1 vCpu(s) x 2.67GHz
1 GB DDR4 RAM
100 GB SATA3 6Gb/s HDD
200 GB Monthly Bandwidth

Storage VPS 2

200000

1 vCpu(s) x 2.67GHz
1 GB DDR4 RAM
250 GB SATA3 6Gb/s HDD
300 GB Monthly Bandwidth

Storage VPS 3

300000

1 vCpu(s) x 2.67GHz
1 GB DDR4 RAM
500 GB SATA3 6Gb/s HDD
400 GB Monthly Bandwidth

Storage VPS 4

400000

1 vCpu(s) x 2.67GHz
1 GB DDR4 RAM
1000 GB SATA3 6Gb/s HDD
500 GB Monthly Bandwidth


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید