میزبانی فضای دانلود

استارتر

10 GB Disk Space
20 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

25000

برنزی

25 GB Disk Space
50 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

50000

نقره ای

50 GB Disk Space
100 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

75000

طلایی

100 GB Disk Space
200 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

100000تیتانیوم

250 GB Disk Space
300 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

200000

پلاتینیوم

500 GB Disk Space
400 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

300000

الماس

1000 GB Disk Space
500 GB Monthly Data Transfer
cPanel Control panel
Single Domain/Sub-Domain
Free SSL Certificate

400000

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید