میزبانی FTP بکآپ

استارتر

20,000

10 GB Disk Space
20 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

برنزی

40,000

25 GB Disk Space
50 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

نقره ای

60,000

50 GB Disk Space
100 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

طلایی

80,000

100 GB Disk Space
200 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account


تیتانیوم

150,000

250 GB Disk Space
300 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

پلاتینیوم

250,000

500 GB Disk Space
400 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

الماس

350,000

1000 GB Disk Space
500 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید