میزبانی FTP بکآپ

استارتر

10 GB Disk Space
20 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

20000

برنزی

25 GB Disk Space
50 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

40000

نقره ای

50 GB Disk Space
100 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

60000

طلایی

100 GB Disk Space
200 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

80000تیتانیوم

250 GB Disk Space
300 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

150000

پلاتینیوم

500 GB Disk Space
400 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

250000

الماس

1000 GB Disk Space
500 GB Monthly Data Transfer
1 FTP Account

350000

* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید