میزبانی ایمیل

شخصی

20,000

1 GB Disk Space
25 E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...

شرکتی

30,000

5 GB Disk Space
100 E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...

سازمانی

40,000

10 GB Disk Space
Unlimited E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...

حرفه ای

50,000

25 GB Disk Space
Unlimited E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید