میزبانی ایمیل

شخصی

1 GB Disk Space
25 E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...

20000

شرکتی

5 GB Disk Space
100 E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...

30000

سازمانی

10 GB Disk Space
Unlimited E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...

40000

حرفه ای

25 GB Disk Space
Unlimited E-Mail Accounts
Webmail, Outlook, Mobile , ...
Your Own Domain name
SSL, Firewall, Anti Spam, ...

50000* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید