سرور مجازی ایران با هارد SSD

VPS SSD 1

48,000

1 vCpu(s) x 2.67GHz
1 GB DDR4 RAM
15 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

VPS SSD 2

70,000

2 vCpu(s) x 2.67GHz
2 GB DDR4 RAM
25 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

VPS SSD 3

125,000

3 vCpu(s) x 2.67GHz
4 GB DDR4 RAM
50 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

VPS SSD 4

200,000

4 vCpu(s) x 2.67GHz
8 GB DDR4 RAM
100 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address


SSD 2-7

165,000

2 vCpu(s) x 2.67GHz
7 GB DDR4 RAM
50 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

SSD 2-15

330,000

4 vCpu(s) x 2.67GHz
15 GB DDR4 RAM
100 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

SSD 2-30

600,000

6 vCpu(s) x 2.67GHz
30 GB DDR4 RAM
200 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address

SSD 2-60

1,100,000

8 vCpu(s) x 2.67GHz
60 GB DDR4 RAM
400 GB NVMe-SSD
Unlimited Data Transfer
1Gbps Connection
1 IP Address


* با انتخاب دوره پرداخت ، به تناسب طول مدت تخفیف بیشتر دریافت کنید